AVSLÖJAR – Valberedningen har brutit mot stadgarna

Valberedningens förslag till styrelse för ideella organisationen Leksands Idrottsförening Ishockey bryter mot föreningens stadgar. Enligt källor till LIF News var fyra av de föreslagna styrelsemedlemmarna ej medlemmar innan 30 april 2023, vilket de måste vara för att vara valbara till den ideella styrelsen.

Den 22 maj presenterade valberedningarna sitt förslag till nya styrelser i Leksands Idrottsförening Ishockey och Leksands IF Ishockey AB. Nu kan LIF News berätta att valberedningen har brutit mot föreningens stadgar som antogs efter att medlemmarna röstade igenom dessa på det extra årsmöte som hölls den 12 mars 2023.

I enlighet med tredje kapitlet §4 – som reglerar rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet -framgår att röstberättigad medlem är den som erlagt gällande medlemsavgift för föregående verksamhetsår (alltså senast den 30 april 2023). I enlighet med §6 – valbarhet till styrelse samt valberedning – är enbart den som är röstberättigad medlem valbar till styrelsen.

Ingen av Johan Brummer, Henric Schef, Linnéa Kylberg eller Daniel Norström har, enligt flera av varandra oberoende källor till LIF News, varit medlemmar före den 30 april 2023. Därför kan de ej anses röstberättigade och således ej valbara till Leksands Idrottsförening Ishockeys styrelse.

Men det är inte bara i det fallet som valberedningen förbisett stadgarna.
Den 12 juni presenterade valberedningen de personer som nominerats av medlemmar och i samband med det adderade valberedningen också Daniel Norström till valberedningens förslag på styrelse. Norström föreslås ta den plats som blev vakant efter att Emil Nilsén valt att hoppa av styrelsen. Detta är också i strid med föreningens stadgar.

I enlighet med fjärde kapitlet §2 – Valberedningen åligganden – ska valberedningen:
* Senast fem veckor före årsmötet offentliggöra sitt färdiga förslag för medlemmarna.
* Senast tre veckor före årsmötet ska medlemmar sedan inkomma med eventuella motförslag.
* Senast två veckor före årsmötet ska samtliga nomineringar offentliggöras.

Daniel Norström las till i valberedningens officiella förslag tre veckor efter att valberedningen ska ha offentliggjort sitt förslag och en vecka efter att medlemmarna har möjlighet att inkomma med motförslag på valberedningens förslag.

Valberedningen för Leksands Idrottsförening Ishockey
Sakarias Winberg, ordförande
Tony Mårshans, ledamot
Tony Dahlström, ledamot

Valberedningen för Leksands IF Ishockey AB
Sakarias Winberg, ordförande
Gunnar Lendahl, ledamot
Christina Sjöberg, ledamot